Wine expertise and imagination for the color, smell and taste of wine

(English follows Dutch)

Fantasiewijn en wijnexperts

Een fruitige, frisse wijn barstensvol tropische aroma’s van rijpe limoen, ananas en passievrucht. Komt er een beeld boven? Is de geur en de smaak voor te stellen van zo’n wijn? Wijnkenners praten anders over wijn dan leken, dat is wel duidelijk. Maar NOSE leden Ilja Croijmans en Laura Speed en hun medeauteurs, wilden weten of wijnkenners ook beter zijn in het zich inbeelden van wijn. Hun bevindingen verschenen in het wetenschappelijk tijdschrift Cognitive Science.

Door een groep wijnkenners te vergelijken met gewone wijnconsumenten, kwamen Croijmans en consorten erachter dat wijnkenners inderdaad een levendigere fantasie voor wijn hebben dan consumenten. De kenners en consumenten kregen telkens de vraag hoe levendig de kleur, geur, en smaak van wijnen in beschreven situaties waren. Croijmans: “Een voorbeeld van zo’n situatie was om zich een wijn voor te stellen die ze zouden drinken bij een lichte lunch in een bistro. De wijnexperts vonden de kleur, geur en smaak van het glas wijn dat ze voor zich zagen levendiger dan de consumenten.” Volgens Croijmans zegt dat inbeeldingsvermogen iets over het mechanisme hoe iemand een wijnexpert kan worden. Door veel te oefenen wordt het geheugen voor wijn beter, wordt de taal specifieker en informatiever, en kan wijn ook beter ingebeeld worden.

Studenten Wijnacademie
Het zou natuurlijk kunnen dat mensen die wijnexpert worden al een levendiger fantasie hebben, en dat ze daarom juist wijnexpert worden. Om dat te onderzoeken werden in hetzelfde project ook studenten van de Wijnacademie (www.wijnacademie.nl) gevolgd. Croijmans: “Ze vulden vragenlijsten in voorafgaand aan de opleiding, en achteraf. De opleiding had een significant effect op hoe levendig het inbeeldingsvermogen voor wijn was. Dat laat nogmaals zien dat ons denken beïnvloedt wordt door ervaring.”. Het inbeelden van de geur en smaak van wijn biedt ook een extra kans om te oefenen voor een wijntraining zonder dat daarvoor daadwerkelijk wijn gedronken hoeft te worden – vergelijkbaar met de techniek die sporters al veelvuldig gebruiken om beter te worden zonder kans op blessures.

Zoals schaken
Croijmans noemt het opvallend dat de wijnexperts en de studenten na de opleiding wel een levendiger inbeeldingsvermogen voor wijn hadden, maar niet voor algemene geuren, of andere visuele situaties die ze zich inbeelden. “De invloed van ervaring is dus kennelijk beperkt tot hetgeen waar men zich in verdiept. Dat komt overeen met bevindingen in andere velden, zoals schaken of sport.”

Voor een vervolgonderzoek zoeken Croijmans en zijn collega’s opnieuw wijnexperts die willen deelnemen aan onderzoek. Mocht u interesse hebben om deel te nemen dan kunt u contact opnemen met Ilja Croijmans of via Twitter.

Het artikel getiteld Expertise shapes multimodal imagery for wine is open access gepubliceerd in Cognitive Science: http://dx.doi.org/10.1111/cogs.12842

 

 

Wine fantasy and experts

A fruity, fresh wine brimful of tropic aromas of ripe lime, pineapple and passionfruit. Did you form a mental image of this wine? Is the smell and taste of this wine imaginable? It is clear wine experts talk differently about wine than novices. But NOSE members Ilja Croijmans and Laura Speed, together with Artin Arshamian and former NOSE member Asifa Majid wanted to know whether wine experts are also better at imagining wine. Their findings are now published in the academic journal Cognitive Science.

By comparing a group of wine experts to general consumers in a study conducted at Radboud University, Croijmans and colleagues found out that wine experts indeed have a more vivid imagination for wine than consumers. The experts and consumers were asked to rate how vivid the imagined color, smell and taste of wines in different scenarios were. Croijmans: “an example of one of these scenarios was to imagine a wine that people would drink with a light lunch that they have at a bistro. Wine experts rated the color, smell and taste of the wine they imagined in front of them as much more vivid compared to the consumers”. According to Croijmans, the ability to imagine provides information on how someone becomes a wine expert. With practice, memory for wines becomes better, descriptions for wines become more specific and more informative, and wine is imaged more vividly.

Wine academy students

It could be the case that people that become wine experts have a better imagination for wines, and that this is the reason they become wine experts in the first place. To investigate this possibility, Dutch Wine Academy (www.wijnacademie.nl) students were followed. Croijmans: “they completed a set of questionnaires before they started with the course, and afterwards. The training had a significant effect on how vivid they imagined wines. That shows again that our thinking is influenced by experience.” Imagining the smell and flavor of wine also provides an opportunity to practice wine skills without actually having to drink wines, comparable to the techniques professional athletes commonly use to become better without the risk of strains and injury.

Like chess

Croijmans says it’s striking that wine experts and students after the course did have a more vivid imagery for wines, but not for common smells or other visual scenarios. “the influence of experience seems to be limited to that with which someone trains and practices. That overlaps with findings from other domains, such as chess or sports.”

For a follow-up study, Croijmans and colleauges are looking for wine experts who are interested in participating in an online study. If you are interested, you can contact Ilja Croijmans or send him a message via Twitter.

The article, titled Expertise shapes multimodal imagery for wine is published open access in Cognitive Science: http://dx.doi.org/10.1111/cogs.12842

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *