The language of wine: consistent prose or intentional gibberish?

Nederlands volgt na het Engels

Language in wine reviews: consistent prose or intentional gibberish?

Full. Round. Elegant. Forward. These are the sorts of words frequently used to describe wine. Some readers will immediately understand what the reviewer means; for others, such descriptions sound like gibberish. Olfactory researcher Ilja Croijmans (affiliated with Utrecht University) and his colleagues analysed 76,410 wine reviews to determine whether the words used by wine experts are consistent and informative, or whether they are merely a poetic exercise. Croijmans: Based on the review alone, the computer was able to predict what wine was described with a high degree of accuracy.’

Communicating the colour of wine to another person is easy. As soon as someone wants to describe what they are tasting or smelling, however, it becomes much more complicated. ‘Unlike what you see, what you taste or smell is not easy to describe. Nevertheless, wine reviewers want to convey the taste and smell as accurately as possible. I wondered if the words they use to describe wine are used consistently.’

Dry warm hay
Using a computer programme, Croijmans and his colleagues analysed 76,410 wine reviews (in English) written by 13 different reviewers. This is how the researchers arrived at a list of 146 frequently used words. ‘In the article in Natural Language Engineering journal, we call this the “wine wheel”, a list of 146 words that all 13 reviewers use to describe wine, ranging from “apple” to “tannin”. You could use the list of 146 words as a wine dictionary. Everyone can use it to learn to describe wine more effectively.’

33 grape varieties
In addition to creating this ‘wine wheel’, the researchers wanted to answer the question: if you give different wine experts the same wine, do they actually say the same thing? ‘We entered the wine descriptions in the computer and investigated whether the computer could predict the described wine based on those descriptions. The computer proved to be capable of this: both the colour of the wine (white, red or rosé) and which of 33 possible grape varieties the wine was made of could be predicted with high accuracy.’

Valuable
Croijmans emphasises the importance of being able to accurately describe smell and taste. ‘If you want to describe a wine properly, you have to drink it paying attention to every detail. You pay attention to what you are tasting, and this allows you to better appreciate the complexity of the wine. All of this applies not only to wine, of course, but to everything you eat or drink. When you eat and drink attentively, it makes the experience more valuable.’

The article by Croijmans (Utrecht University) and colleagues Iris Hendrickx (Radboud University), Els Lefever (Ghent University), Asifa Majid (Radboud University/University of York) and Antal van den Bosch (Meertens Institute/Radboud University) is available on the Natural Language Engineering website: https://doi.org/10.1017/S1351324919000500 

More information
Faculty of Social and Behavioural Sciences press relations, +31 (0)30 253 4027, r.a.b.vanveen@uu.nl

 

Nederlands:

Taal in wijnrecensies: consistent of koeterwaals?

Vol. Rond. Elegant. Stuivend. Het zijn woorden die nogal eens worden gebruikt om een wijn te duiden. Voor de een is meteen duidelijk wat de recensent bedoelt, voor menig ander staan zulke beschrijvingen gelijk aan koeterwaals, aan gibberish. Geuronderzoeker Ilja Croijmans (werkzaam aan de Universiteit Utrecht) analyseerde samen met zijn collega’s 76410 wijnrecensies om te achterhalen of de gebruikte woorden van wijnkenners consistent, informatief zijn, of dat er maar wat wordt georakeld. Croijmans: “Op basis van de beschrijving alleen kon de computer met hoge precisie voorspellen welke wijn beschreven werd.”

De kleur van wijn is eenduidig aan een ander over te brengen. Maar zodra iemand wil aangeven wat hij proeft of ruikt, wordt het een stuk lastiger. “In tegenstelling tot wat je ziet, is wat je proeft of ruikt niet eenvoudig te omschrijven. Toch zullen wijnrecensenten die smaak en geur zo accuraat mogelijk willen overbrengen. Ik vroeg me af of de woorden die zij gebruiken om wijn te omschrijven enige samenhang vertonen.”

Droog warm hooi
Met een computerprogramma analyseerden Croijmans en collega’s 76410 (Engelstalige) wijnrecensies, geschreven door dertien verschillende recensenten. Zo kwamen de onderzoekers tot een lijst van 146 veelgebruikte woorden. “In het artikel in het tijdschrift Natural Language Engineering noemen we dit het wine wheel, een lijst van 146 woorden die al die dertien recensenten gebruiken om wijn te omschrijven. Dat gaat van ‘appel’ tot ‘tannine’. Je zou de lijst van 146 woorden kunnen gebruiken als een wijnwoordenboek. Iedereen kan hiermee wijn beter leren omschrijven.”

33 druivensoorten
Naast het creëren van dit wine wheel, wilden de onderzoekers antwoord op de vraag: als je verschillende wijnexperts dezelfde soort wijn geeft, zeggen ze dan eigenlijk wel hetzelfde? “We voerden de computer met beschrijvingen van een wijn, en bekeken of de computer aan de hand van die beschrijvingen de bedoelde wijn kon voorspellen. Daar bleek de computer goed toe in staat: de kleur van de wijn (wit, rood of rosé), en welke van de 33 mogelijke druivensoorten het was, kon met hoge precisie worden voorspeld.”

Waardevol
Croijmans onderstreept het belang om geur en smaak accuraat te kunnen omschrijven. “Als je een wijn goed wil omschrijven, moet je er met aandacht van drinken. Dus ga je bewust proeven, waardoor je nog beter de complexiteit van de wijn waardeert. Dit alles geldt natuurlijk niet alleen voor wijn, maar voor alles wat je eet of drinkt. Als je bewust eet en drinkt, maakt het de beleving waardevoller.”

Het artikel van Croijmans (Universiteit Utrecht) en collega’s Iris Hendrickx (Radboud Universiteit), Els Lefever (Gent Universiteit), Asifa Majid (Radboud Universiteit/York University) en Antal van den Bosch (Meertens instituut/Radboud Universiteit) is te vinden op de website van Natural Language Engineering: https://doi.org/10.1017/S1351324919000500

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *